chew-wga-v0.9.jpgChỉ áp dụng cho windows 7
Chạy Chew WGA v0.9 với quyền Admin, Nhấn vào nút Apply, đợi nó chạy xong, khởi động lại máy là xong. Nếu đã cài Chew WGA và trong quá trình sử dụng, do update Windows nên bị mất bản quyền, bạn chạy lại file Chew WGA v0.9, chọn nút Revertl, rồi khởi động lại máy. Và cài đặt lại chương trình 1 lần nữa.